Kỳ họp thứ X của quốc hội khóa IX kết thúc tốt đẹp

Qua 25 ngày làm việc sôi nổi khẩn trương ngày 12/11 kỳ họp thứ 10 quốc hội khóa IX đã kết thúc chương trình làm việc.

Các đại biểu quan tâm thảo luận những vấn đề về quốc kế dân sinh và về những vấn đề bức xúc của xã hội. Ban soạn thảo dự án luật thẩm quyền thủ tục và trình độ ban hành văn bản quy phạm pháp luật trình quốc hội.

Nội dung tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội và đọc toàn văn dự luật và đọc toàn văn dự thảo án luật này đã được sửa chữa bổ sung từng điều từng chương. Nhiều ý kiến của các đại biểu cho rằng tuy Dự án luật đã được chuẩn bị công phu nghiêm túc nhưng cũng còn phải được chỉnh lý để hoàn thiện hơn. Xuất phát từ yêu cầu bức xúc của việc thiết lập trật tự kỷ cương nhằm nâng cao hiệu lực pháp lý của các văn bản pháp luật do cơ quan Nhà nựớc có thẩm quyền ban hành nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước. Quốc hội đã biếu quyết với đa số phiếu giữ nguyên tên gọi của luật là : luật thẩm quyền thủ tục và trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Các đại biểu đã tham gia chỉnh lý lần cuối dự thảo các Nghị quyết của kỳ họp rồi biểu quyết thông qua theo theo đa số phiếu tán thành các nghị quyết đó. Trong số này có các nghị quyết về nhiệm vụ năm 1997 kế hoạch 6 năm (1996- 2000) và thông qua hai Luật đầu tư nước ngoài và Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh đọc lời bế mạc kêu gọi đồng bào chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài đoàn kết một lòng phát huy những thành quả đạt dược trong năm 1996, quyết tâm thực hiện mọi chỉ tiêu kế hoạch trong những năm tới đưa đất nước ta tiến mạnh trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh , xã hội công bằng, văn minh
Như vậy. sau gần một tháng làm việc kỳ họp thứ mười của quốc hội khóa IX đã hoàn thành chương trình làm việc và kết thúc tốt đẹp.

SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *